Štátne dotácie na energeticky hospodárne bývanie

Staviate alebo máte v pláne stavať rodinný dom? Zvážte aj jeho energetickú triedu.

Od mája vstupuje do platnosti novela zákona č. 555/2005 Z. z. O Energetickej hospodárnosti budov, ktorou chce štát podporiť výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie a prispieť tak k ochrane životného prostredia. Na dotácie v rámci podprogramu Výstavba a obnova bytového fondu na rok 2019 bolo vyčlenených 40 mil. €.

Po splnení všetkých podmienok môžete získať štátny príspevok vo výške až 8000 €. Príspevok získate po skolaudovaní domu a žiadať o neho môžete aj spätne. Podobne to bolo aj pri príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti sa budú predkladať na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Aké podmienky musíte splniť pre získanie dotácie?

Poskytnutie dotácie bude viazané na splnenie niekoľkých podmienok, ktoré musíte predložiť pri Žiadosti o dotáciu. Splnenie podmienok bude overovať Ministerstvo dopravy a výstavby z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie.

Takmer nulová potreba energie

Rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie.


Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.


Potreba energie na užívanie domu s takmer nulovou potrebou energie je až o 90 % nižšia v porovnaní so štandardným rodinným domom. Tieto domy zaraďujeme do energetickej triedy A0. Potreba energie za rok je menej ako 54 kWh na m2. Od 31.12.2020 bude možná výstavba už len takýchto rodinných domov a budov.

Rodinný dom na území Slovenska

Rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky a byť využívaný výhradne na bývanie.

Skolaudované po 31. 12. 2014

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014.

Celková plocha domu do 200 m2

Podlahová plocha rodinného domu nesmie presiahnúť výmeru 200 m2. Podlahová plocha budovy je vypočítaná zo súčtu pôdorysných plôch vykurovaných podlaží určených z vonkajších rozmerov vrátane zateplenia a je uvedená v Energetickom certifikáte.

Stavebné konštrukcie

Stavebné konštrukcie rodinného domu musia spĺňať Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. Rodinný dom musí mať vydaný aj energetický certifikát.

Ytong materiály spĺňajú predpoklad na stavbu takmer nulového domu

Možnosť získať dotáciu sa bude týkať aj vás, ak si postavíte rodinný dom pomocou stavebného systému Ytong. Stavebníkom ponúkame niekoľko ucelených riešení, ako postaviť dom s ohľadom na ekológiu, trvalo udržateľný rozvoj a kvalitu bývania.

Bezplatné nacenenie vášho projektu

Spracujeme vám najvýhodnejšiu ponuku na mieru, vrátane presného výpisu materiálu, takže vám nebude nič chýbať ani prebývať.

Keď staviate s YQ, je na čo sa tešiť.

Pomôžeme vám postaviť dom snov od pivnice až po strechu. Rýchlo a jednoducho.
Spoločnosť Xella Slovensko, nemá žiadny priamy dosah na registráciu žiadostí o dotáciu, splnenie podmienok či posúdenie úplnosti žiadosti. Všetky potrebné informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.